Poslovna zona PESKI

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 352.600
Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): 352.600, od čega 22.071 m2 u javnom vlasništvu a 330. 529 m2u privatnom vlasništvu.
Namjena zemljišta: Proizvodno-uslužna.
Dopušteni koeficijent izgradnje: 
Dopušteni koeficijent iskoristivosti: – 
Dopuštena visina gradnje (m): –
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): –
Cijena zemljišta (EUR): 

 

Specifikacija parcela u ponudi
  Veličina parcele (m2) Opis terena* Broj katastarske čestice Vlasništvo** Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem*** Cijena zemljišta (EUR*/m2/EUR*m2/godišnje)
Najveća dostupna javna parcela 3686 ravno 2289 lokalno nema Pravo građenja  
Najveća dostupna javna parcela kroz spajanje susjednih parcela 3686 ravno 2289 lokalno nema Pravo građenja  
Najveća dostupna privatna parcela 8150 ravno 2334 privatno nema    
Najveća dostupna privatna parcela kroz spajanje više parcela 8150 ravno 2334 privatno nema    
*Opis terena (ravno/nagnuto/brdovito)

** Vlasništvo (javno (državno/lokalno)/privatno)

*** Način raspolaganja zemljištem (prodaja/zakup/pravo gradnje)

 

Dostupnost infrastrukture/energenata
 

Energenti

U zoni – Da/Ne Blizu zone – Da/Ne

Kapaciteti

Električna energija NE   dostupnost MW  
Plin – kapacitet NE   kapacitet (m3/h)  
Voda NE   m3/dan  
Odvodnja/kanalizacija NE   m3/dan  
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda NE      

 

Komunalne informacije

Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): 0,53.
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3): 0,53.
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa:
Iznos komunalne naknade (EUR/m2): Da, za objekte namijenjene proizvodno prerađivačkoj djelatnosti.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade: Da.

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3): –

 

Vodna naknada

Naknada za uređenje voda (EUR/m3):

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da.
Prostorni plan uređenja grada: Da.
Generalni urbanistički plan: Nema obveze izrade.
Urbanistički plan uređenja: Nije izrađen, a postoji obveza izrade.
Detaljni plan uređenja: Ne postoji obveza izrade.

 

Prometna povezanost

Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Ne.
Pristupna cesta: (udaljenost u km): –
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 68,3 km.
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 7 km.
Morska luka (udaljenost u km): 225 km, Luka Rijeka.
Zračna luka (udaljenost u km): 117 km, zračna luka Zagreb.

 

Kontakt

Općina Podravske Sesvete
Općinski načelnik:
Mladen Sitek

Adresa: Ivana Mažuranića 1, 48 363 Podravske Sesvete
Tel: 385 (0)48 819-007
E-mail: [email protected]