Poduzetnička zona B

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 146.853
Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): 123.946
Namjena zemjišta: Proizvodno – uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje: 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristovosti: 3,0
Dopuštena visina gradnje (m): 12
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): 80
Cijena zemljišta (EUR): potrebno je napraviti procjenu vrijednosti zemljišta

 

Dostupnost infrastrukture/energenta

Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda: Da
Plin – kapacitet  (m3/h):
Električna energija – dostupnost MW: 0,6
Voda (m3/dan):
Odvodnja/kanalizacija (m3/dan):

 

Komunalne informacije

Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): 0
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3): 3,98
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: Da, 2% za svakog novozaposlenog radnika s područja grada Đurđevca i 1% za svakog novozaposlenog radnika s područja izvan grada Đurđevca
Iznos komunalne naknade (EUR/m2): 0,20-0,66
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade: Da, 100% prvih 5 godina 

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3):
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3):
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3):

 

Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR/m3):

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da
Prostorni plan uređenja grada: Da
Generalni urbanistički plan: Nema obveze izrade
Urbanistički plan uređenja: Izrađen
Detaljni plan uređenja: Ne postoji obveza izrade

 

PROMETNA POVEZANOST

Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Ne
Pristupna cesta: (udaljenost u km): 0,5
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 83 km (A1)
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 25 km
Morska luka (udaljenost u km): 281 km, Luka Rijeka
Zračna luka (udaljenost u km): 113 km, zračna luka  Zagreb

 

Poticajne mjere i olakšice:
1a) oslobađaju se plaćanja komunalne naknade poduzetnici, za novoizgrađene građevine namijenjene proizvodnim djelatnostima i to 100% za prvih 5 godina te u narednih 5 godina sukladno postotku izgrađenosti građevinske parcele;
1b) za novoizgrađene građevine namijenjene neproizvodnim – uslužnim, trgovačkim i ostalim djelatnostima, poduzetnici se oslobađaju plaćanja komunalne naknade i to 50% prvih 5 godina te u narednih 5 godina sukladno postotku izgrađenosti građevinske parcele;
1c) za novoizgrađene građevine namijenjene neproizvodnim – uslužnim, trgovačkim i ostalim djelatnostima, poduzetnici se oslobađaju plaćanja komunalne naknade i to 50% prvih 5 godina te u narednih 5 godina sukladno postotku izgrađenosti građevinske parcele;
2a) oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa investitori za građevine namijenjene proizvodnim djelatnostima u iznosu 100%;
2b) od plaćanja komunalnog doprinosa za građevine namijenjene neproizvodnim djelatnostima, oslobađaju se investitori za svakog novozaposlenog radnika s područja Grada Đurđevca u iznosu od 2%, a za svakog novozaposlenog radnika izvan područja Grada Đurđevca u iznosu od 1%;
2c) poduzetnici koji djeluju na području naselja Grada Đurđevca, a sele djelatnost u Poduzetničku zonu A – sjever, bez obzira na vrstu djelatnosti, oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu 100%.

 

Na području poslovne zone posluju 3 poslovna subjekata s oko 85 zaposlenih.

 

KONTAKT

Grad Đurđevac
Viši referent za razvojne projekte: Ivana Pavlović Šklebar

Adresa: Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac
Tel: 385 (0)48 811 052
E-mail: [email protected]  

 

Shematski prikaz poslovne zone nalazi se OVDJE.