HBOR – ZAJMOVI ZA PODUZETNIŠTVO

 

1) PODUZETNIŠTVO MLADIH, ŽENA I POČETNIKA

Korisnici kredita: poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove, koji su mladi poduzetnici, poduzetnici početnici (start-up) i žene poduzetnice;

Namjena kredita: ulaganja u osnovna i obrtna sredstva (do najviše 30% ugovorenog iznosa kredita), financiranje prirodnog kapitala u sklopu Natural Capital Financing Facility – NCFF;

Način kreditiranja: kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama (osim NCFF-a) i izravno kreditiranje od strane HBOR-a (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga);

Iznos: najniži iznos kredita u pravilu iznosi 200.000,00 HRK a najveći iznos kredita iznosi 2.000.000,00 HRK;

Kamatna stopa: 2%;

Rok korištenja kredita: u pravilu do 12 mjeseci;

Rok otplate: u pravilu do 12 godina, uključujući poček do 3 godine.

 

2) INVESTICIJE PRIVATNOG SEKTORA

Korisnici kredita: poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove, poslovni subjekti koji posluju ili će poslovati na području Sisačko-moslavačke županije;

Namjena kredita: ulaganja u osnovna sredstva, ulaganja u osnovna sredstva s ciljem oporavka od posljedica potresa i poticanja gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije; obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznos kredita; financiranje prirodnog kapitala u sklopu Natural Capital Financing Facility (NCFF);

Način kreditiranja: kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama (osim NCFF-a) i izravno kreditiranje od strane HBOR-a (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga);

Iznos kredita: u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu manjem od 200.000,00 HRK;

Kamatna stopa: od 1,5% – 3%;

Rok korištenja kredita: u pravilu do 12 mjeseci;

Rok otplate: u pravilu do 14 godina, uključujući poček 3 godine.

 

3) KREDITNE LINIJE IZVOZA

a) PRIPREMA IZVOZA

Korisnici kredita: poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove, poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali poslovni subjekti u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave i/ili Republike Hrvatske;

Namjena kredita: financiranje pripreme izvoznih poslova do naplate i/ili financiranje naplate izvoza;

Način kreditiranja: kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama i izravno kreditiranje od strane HBOR-a moguće za kredite u iznosu višem od 1,5 mil. kuna (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga);

Iznos kredita: u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu manjem od 100.000,00 kn;

Kamatna stopa: 1,75%;

Rok korištenja kredita: financiranje pojedinačnog posla (u pravilu do 3 mjeseca), okvirni revolving kredit (u pravilu do 12 mjeseci);

Rok otplate: financiranje pojedinačnog posla (do 15 radnih dana od dana naplate izvoznog posla za koji je kredit ugovoren i u pravilu ne dulje od 12 mjeseci od kraja roka korištenja), okvirni revolving kredit (moguće je obnavljanje kredita, ovisno o procjeni kreditne sposobnosti kredita i raspoloživim sredstvima HBOR-a.

 

b) KREDIT KUPCU

Korisnici kredita: kupac u inozemstvu uz prihvatljivo osiguranje, poslovna banka kupca u inozemstvu s kojim je izvoznik zaključio izvozni ugovor;

Namjena kredita: kreditiranje izvoza roba i usluga osim potrošnih dobara sukladno pravilima OECD konsenzusom;

Način kreditiranja: sufinanciranje izvoznih poslova zajedno s drugim bankama, samostalno kreditiranje banke ili kupca u inozemstvu;

Iznos kredita: do 100% vrijednosti izvoznog ugovora za rokove otplate do dvije godine, do 85% iznosa izvoznog ugovora za rokove otplate duže od dvije godine;

Kamatna stopa: CIRR+marža (fiksna kamatna stopa), LIBOR/EURIBOR+marža (varijabilna kamatna stopa);

Rok korištenja kredita: sukladno rokovima i uvjetima izvoznog ugovora;

Rok otplate: do 10 godina ovisno o vrsti robe i/ili usluga koje se izvoze, iznimno do 15 godina za financiranje izgradnje hidro i termo elektrana, projekte na bazi energije vjetra, geotermalne, solarne i bioenergetske projekte, projekte plimnih elektrana te projekte za pitku vodu i odvodnju.

 

c) KREDIT DOBAVLJAČA

Korisnici kredita: izvoznik robe, radova ili usluga koji s kupcem u inozemstvu zaključuje izvozni ugovor;

Namjena kredita: kreditiranje izvoza robe i usluga osim potrošnih dobara sukladno pravilima OECD konsenzusom;

Način kreditiranja: izravno kreditiranje;

Iznos kredita: do 100% vrijednosti izvoznog ugovora za rokove otplate do dvije godine, do 85% iznosa izvoznog ugovora za rokove otplate duže od dvije godine;

Kamatna stopa: CIRR+marža (fiksna kamatna stopa), LIBOR/EURIBOR+ marža (varijabilna kamatna stopa);

Rok korištenja kredita: sukladno rokovima i uvjetima izvoznog ugovora;

Rok otplate: od 180 dana do 15 godina ovisno o predmetu izvoznog ugovora odnosno namjeni kredita.

 

4) EU PROJEKTI

Korisnici kredita: poslovni subjekti privatnog i javnog sektora (JLP(R)S i subjekti u njihovom vlasništvu ili većinskom vlasništvu RH) koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva na koji su se prijavili;

Namjena kredita: u skladu s natječajem za bespovratna sredstava na koji se korisnik kredita prijavio, financiranje prirodnog kapitala u sklopu Natural Capital Financing Facility-NCFF;

Način kreditiranja: kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama (osim NCFF-a) putem poslovnih banaka, izravno kreditiranje korisnika kredita (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga);

Iznos kredita: najniži iznos kredita u pravilu iznosi 200.000,00 HRK;

Kamatna stopa: od 1,70% – 1,90%;

Rok korištenja kredita: u pravilu do 18 mjeseci;

Rok otplate: u pravilu do 15 godina, uključujući poček 3 godine.

 

5) OBRTNA SREDSTVA

Korisnici kredita: poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove, poslovni subjekti privatnog i javnog sektora koji posluju na području Sisačko-moslavačke županije, poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali subjekti u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave i/ili Republike Hrvatske;

Namjena kredita: financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovina, repromaterijala, sitnog inventara, troškovi radne snage itd.), podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza;

Način kreditiranja: kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama, izravno kreditiranje omogućeno za kredite u iznosu većem od 37 mil. kuna (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga), kredite u iznosu većem od 100 tisuća eura za oporavak od posljedica potresa i gos. razvitak Sisačko-moslavačke županije (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga);

Iznos kredita: u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 100.000,00 EUR;

Kamatna stopa: 0,5% – 3,5%;

Rok korištenja kredita: za kratkoročne kredite do 3 mjeseca, za revolving i dugoročne kredite do 12 mjeseci;

Rok otplate: za kratkoročne kredite, do 12 mjeseci od isteka roka korištenja, za revolving kredite, do 12 mjeseci od sklapanja Ugovora o kreditu, za dugoročne kredite, do 6 godina uključujući poček do 2 godine.

 

6) FINANCIJSKO RESTRUKTURIRANJE

Korisnici kredita: poslovni subjekti privatnog i javnog sektora (subjekti u vlasništvu ili većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili vlasništvu i/ili većinskom vlasništvu Republike Hrvatske);

Namjena kredita: podmirenje postojećih obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i drugim vjerovnicima;

Način kreditiranja: kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama , iznimno izravno kreditiranje korisnika kredita za korisnike kredita osiguranih jamstvom RH, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S ili garancijom HBOR-u prihvatljive poslovne banke, u pravilu u visini od najmanje 80% iznos kredita, postojeće izravne izloženosti HBOR-a;

Iznos kredita: u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 100.000,00 HRK;

Kamatna stopa: 4%;

Rok korištenja kredita: u pravilu do 12 mjeseci;

Rok otplate kredita: 10 godina uključujući poček do 2 godine.

 

7) OSTALO

a) KREDITIRANJE PRIVATNIH IZNAJMLJIVAČA

Korisnici kredita: fizička osoba – građanin iznajmljivač, koji u trenutku odobrenja kredita ima rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje sljedećih ugostiteljskih usluga u domaćinstvu: smještaja u sobi, apartmanu, studio apartmanu ili kući za odmor, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, smještaja u kampu s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno;

Namjena kredita: obnova, adaptacija, i opremanje postojećih objekata, poboljšanje postojeće ponude Objekata u okviru iste kategorizacije, obnova, izgradnja i opremanje unutarnjih i vanjskih bazena, wellnessa, izgradnja i opremanje potrebne infrastrukture i pratećih objekata za cikloturizam, sport i rekreaciju  i drugih dodatnih sadržaja, kao dopunu uz uslugu smještajnog kapaciteta u domaćinstvu;

Iznos kredita: od 20.000,00 kn do 375.000,00 HRK – ugovorena kamatna stopa je 3,70% godišnje, u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR od 2.600,00 EUR do 50.000,00 EUR-ugovorena kamatna stopa je 3,00% godišnje;

Rok korištenja kredita: do 12 mjeseci od datuma sklapanja ugovora banka – korisnik;

Rok otplate kredita: najkraći rok otplate je 13 mjeseci, a najduži 10 godina, uključujući poček do 12 mjeseci.

 

b) KREDITI UZ HAMAG – BICRO JAMSTVA

Više o kreditima uz HAMAG-BICRO jamstva, kredite uz pojedinačna jamstva HAMAG-BICRO-A za ruralni razvoj i kredite uz ograničeno portfeljno jamstvo HAMAG-BICRO-A možete naći OVDJE.

 

c) Financiranje prirodnog kapitala (Natural Capital Financing Facility – NCFF)

Korisnici kredita: mali i srednji poduzetnici do 249 zaposlenih (poduzeća, obrti, OPG-ovi i dr.), srednje kapitalizirana poduzeća od 250-3000 zaposlenih, subjekti privatnog sektora koji imaju više od 3000 zaposlenih, subjekti javnog sektora (županije, gradovi, općine, javna poduzeća);

Namjena kredita: financiranje prirodnog kapitala iz sredstava kredita Europske investicijske bane i Europske komisije u sklopu Natural Capital Financing Facility za očuvanje i prilagodbu eko-sustava kroz projekte zelene infrastrukture, zelenog poduzetništva, plaćanja usluga eko-sustava i kompenzacijskih mjera za štete u okolišu uz potporu LIFE programa (NCFF);

Način kreditiranja: izravno kreditiranje korisnika kredita, putem programa HBOR-a (Investicije privatnog sektora, Investicije javnog sektora, Poduzetništvo mladih, žena i početnika i EU projekti);

Iznos kredita: od 40.000,00 do 12.500.000,00 EUR, odnosno protuvrijednost u kunama;

Kamatna stopa: za subjekte javnog sektora 1,00 p.b., za subjekte privatnog sektora: od 0,25 p.b. – 1,00 p.b. ovisno o stupnju utjecaja na očuvanje okoliša;

Rok otplate kredita: za subjekte javnog sektore 5 godina uključujući poček, za subjekte privatnog sektora koji zapošljavaju manje od 3000 zaposlenih rok otplate je najmanje 2 godine uključujući poček, za subjekte privatnog sektora koji zapošljavanju više od 3000 zaposlenih rok otplate je najmanje 4 godine uključujući poček.

 

8) ESIF KREDITI ZA RAST I RAZVOJ

Korisnici kredita: mali i srednji poduzetnici koji posluju na teritoriju RH najmanje 2 godine prije podnošenja zahtjeva za kredit, koji ispunjavaju sve uvjete prihvatljivosti, koji planiraju ulaganja u prihvatljivim sektorima;

Namjena kredita: osnovna i obrtna sredstva;

Način kreditiranja: putem poslovnih banaka;

Iznos kredita: od 100.000,00 EUR do 3.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan zaključenja ugovora; za sektor turizma najviši iznos kredita je 10.000,00 EUR (kredit se sastoji od sredstava iz izvora ESIF-a i od sredstava iz izvora poslovne banke u omjeru 50:50);

Kamatna stopa: 0% na dio sredstava iz ESIF-a, na dio kredita iz sredstava poslovne banke u skladu s poslovnom odlukom banke;

Rok korištenja kredita:

Rok otplate kredita: u pravilu do 12 godina, uključujući poček 2 godine.

 

9) INVESTICIJSKI KREDITI ZA RURALNI RAZVOJ

Korisnici kredita: poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva, a što obuhvaća sljedeće organizacijske oblike: OPG, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo, zadruge (uključujući proizvođačke organizacije);

Kriteriji prihvatljivosti ulaganja: ulaganja su moguća u sljedećim mjerama i podmjerama  Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.: Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu (Podmjera 4.1. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i Podmjera 4.2. Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda), Mjera 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja (Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima), Mjera 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma (Podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda);

Namjena kredita: ulaganja u osnovna i obrtna sredstva;

Način kreditiranja: putem poslovnih banaka;

Iznos kredita: od 50.000,01 EUR do 1.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan zaključenja ugovora (kredit se sastoji od sredstava iz izvora Programskog doprinosa i od sredstava iz izvora poslovne banke u omjeru 50:50);

Kamatna stopa: 0% na dio sredstava iz Programskog izvora, na dio kredita iz sredstava poslovne banke u skladu s poslovnom odlukom banke;

Rok korištenja kredita: do 18 mjeseci;

Rok otplate: do 180 mjeseci (15 godina) uključujući poček do 3 godine, odnosno 5 godina kod ulaganja u trajne nasade.

 

10) OBRTNA SREDSTVA ZA RURALNI RAZVOJ

Korisnici kredita: poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva u sljedećim organizacijskim oblicima: OPG u sustavu PDV- a, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačka društva, zadruge (uključujući proizvođačke organizacije);

Napomena: korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoća u poslovanju kao posljedicu pandemije COVID-19 u skladu s kriterijima usvojenim od strane Ministarstva poljoprivrede.

Kriteriji prihvatljivosti: ulaganja su moguća u sljedećim mjerama i podmjerama Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.: Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu (Podmjera 4.1. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i Podmjera 4.2. Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda), Mjera 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja (Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima), Mjera 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma (Podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda);

Namjena kredita: financiranje obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja;

Način kreditiranja: izravno kreditiranje;

Iznos kredita: od 190.000,00 HRK do 1.520.000,00 HRK;

Kamatna stopa: 0,5%;

Rok korištenja kredita: do 6 mjeseci;

Rok otplate kredita: do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci.

 

Detaljnije o navedenim zajmovima nalazi se OVDJE.

Veličina teksta
Kontrast