Gospodarska zona SV. PETAR OREHOVEC

Gospodarska zona SV. PETAR OREHOVEC

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 70.000.
Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): 50.000 m2 od čega je 15.487m2 u vlasništvu RH a 34.513m2 u privatnom vlasništvu.
Lokacija: Općina Sveti Petar Orehovec.
Namjena zemljišta: Proizvodno-uslužna.
Dopušteni koeficijent izgradnje: 0,5.
Dopušteni koeficijent iskoristivosti:
Dopuštena visina gradnje (m): 10.
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): 
Cijena zemljišta (EUR): 

 

Dostupnost infrastrukture/energenata
Energenti

 

U zoni – Da/Ne Blizu zone – Da/Ne Kapaciteti
Električna energija Da  – dostupnost MW  
Plin – kapacitet Ne  – kapacitet (m3/h)  
Voda Da  – m3/dan  
Odvodnja/kanalizacija Ne  – m3/dan  
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne  –    

 

Komunalna davanja

Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): 0,13.
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m3): 0,13.
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3): 0,13.
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: Ne.
Iznos komunalne naknade (EUR/m2): 0,13.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade: Ne.

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3): –

 

Vodna naknada

Naknada za uređenje voda (EUR/m3): 0,139359.

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da.
Prostorni plan uređenja grada: Da.
Generalni urbanistički plan: Ne.
Urbanistički plan uređenja: Nije izrađen.
Detaljni plan uređenja: Nije izrađen.

 

Prometna povezanost

Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Ne.
Pristupna cesta: (udaljenost u km): 1 km.
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 24 km.
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 10 km.
Morska luka (udaljenost u km): 209 km, Luka Rijeka.
Zračna luka (udaljenost u km): 60 km, zračna luka Zagreb.

 

Kontakt

Općina Kalinovac
Općinski načelnik:
Franjo Poljak.

Adresa: Sveti Petar Orehovec 12, 48 267 Sveti Petar Orehovec, Koprivničko-križevačka županija.
Tel: 385 (0)48 856-141.
E-mail: [email protected]