27 ožu 2024

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OBJAVILA JAVNE POZIVE IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA

Koprivničko-križevačka županija krenula je s objavljivanjem Javnih Poziva iz gospodarstva.

1.) Javni natječaj za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Koprivničko-križevačke županije u 2024. godini:

 • predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava Koprivničko-križevačke županije fizičkim osobama za postavljanje nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u mrežnom radu (u tekstu FNE) na postojeće obiteljske kuće ili legalne pomoćne objekte, a nalaze se na području Koprivničko-križevačke županije;
 • pravo na sredstva Koprivničko-križevačke županije sukladno ovom Natječaju mogu ostvariti građani ako su vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi, omaju prebivalište na adresi obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi, prijavljeno najkasnije 01. veljače 2024., ulažu vlastita sredstva za provođenje projekta, mjerno mjesto/priključak na energetski sustav glasi na ime građanina, podnesu Županiji Prijavu za dodjelu sredstava za postavljanje jedne nove FNE, prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Natječaju, nemaju nedospjelih nepodmirenih obveza prema Županiji, ispunjavaju i druge uvjete Natječaja i sklope sa Koprivničko-križevačkom županijom Ugovor o sufinanciranju.
 • Koprivničko-križevačka županija će Korisnicima dodjeljivati sredstva donacije do 50%, ali ne više od 3.000,00 EUR;
 • prijave se dostavljaju do 19. travnja 2024. godine putem aplikacije za javne pozive koja je dostupna na internet stranici Koprivničko-križevačke županije (https://kckzz.hr/hr/javni-pozivi-u-gospodarstvu).

Više informacija dostupno je OVDJE.  ZATVOREN.

 

2.) Javni poziv za kapitalni projekt K 100013 Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina u 2024. godini:

 • kapitalna pomoć izgradnje vodnokomunalne infrastrukture na području Koprivničko-križevačke županije odnosi se isključivo na radove koji se izvode u okviru aglomeracija Koprivnica – Đelekovec, Hlebine, Koprivnički Bregi, Peteranec, Rasinja i Drnje, Križevci i Đurđevac – Virje, Ferdinandovac, Kloštar Podravski, Novigrad Podravski i Podravske Sesvete:
 • prihvatljivi su isključivo troškovi izgradnje vodnokomunalne infrastrukture koji se odnose na izgradnju novih cjevovoda za vodoopskrbu, odvodnju, dogradnju, izgradnju i rekonstrukciju objekata za pročišćavanje otpadnih voda te izgradnju priključaka na parcelu korisnika;
 • maksimalni iznos kapitalne pomoći u 2024. godini do 14.000,00 eura bez PDV-a, uz intenzitet od 30% od ukupnih izvora vlastitih sredstava JLS, iznimno se može odobriti JLS koja financira izgradnju novog vodnokomunalnog sustava, a nije uključena u niti jedan projekt aglomeracije uz obavezan dokaz o izgradnji priključaka za kućanstva;
 • rok za podnošenje zahtjeva je do 6.12.2024. godine, odnosno do utroška sredstava.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

3.) Javni poziv za kapitalni projekt K 100001 Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj Županije u 2024. godini

 • jedinice lokalne samouprave (JLS-ovi-) kao podnositelji zahtjeva za kapitalnu pomoć Županije mogu koristiti samo za investicije sadržane u proračunima JLS za 2024. godinu i označene kao kapitalne investicije:
  • investicije u prometnu infrastrukturu, a odnosi se na izgradnju cestovne infrastrukture na lokalnim i županijskim cestama što uključuje kolnik, pješačku i biciklističku stazu, autobusna stajališta i oborinsku odvodnju;
  • izgradnju zaštitnih ograda oko škola, vrtića, igrališta i ostalih javnih objekata u JLS-e;
  • izgradnju ili modernizaciju EnU javne rasvjete i solara na javnim objektima;
  • održivo gospodarenje otpadom koje se odnosi na izgradnju kompostane, reciklažnih dvorišta, mobilnih reciklažnih dvorišta, sortirnica, drobilica građevinskog i ostalog otpada, nabavu kanti za odvojeno prikupljanje otpada, otoka sa spremnicima za sekundarne sirovine i slično;
  • rok za podnošenje zahtjeva je do 6. prosinca 2024. godine, odnosno do utroška sredstava.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

4.) Javni poziv za tekući projekt T 100093 – Potpora male vrijednosti za gospodarstvo po direktivi 1407  – ZATVOREN

 • prihvatljivi korisnici su gospodarski subjekti do 50 zaposlenih (trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva[1], zadruge  i ustanove) s područja Koprivničko-križevačke županija koji su zadržali isti nivo zaposlenosti ili ga povećali;
 • Županija subvencionira 50% investicije u opremu (jedinične cijene veće od 400,00 EUR bez PDV-a) ili energetske sustave za vlastite potrebe, učinjene nakon 01. siječnja 2024. godine, u maksimalnom iznosu 7.000,00 EUR po korisniku.

Više informacija dostupno je OVDJE. ZATVOREN.

 

5.) Javni poziv za Aktivnost A – 100032 Turističke manifestacije županijskog značaja

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

6.) Javni poziv za Aktivnost A 100021 – Županijski gospodarski i obrtnički sajmovi

 • prihvatljivi prijavitelji su gospodarski subjekti (tvrtke, obrti, zadruge i OPG-i registrirani sukladno članku 15. Zakona o OPG-u), koji tijekom 2024. godine sudjelujući na tuzemnim i međunarodnim sajmovima/manifestacijama/izložbama promoviraju vlastite proizvode, da dostave svoje zahtjeve skladno s Aktivnošću A 100021 za koju je rezervirano 20.000,00 EUR;
 • Županija će subvencionirati 50% nastalih materijalnih troškova (izlagački prostor/ kotizacija i dizajn etiketa/pakiranja proizvoda);
 • Zahtjevi se podnose isključivo putem aplikacije za javne pozive koja je dostupna na Internet stranici Koprivničko-križevačke županije do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenoga 2024. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

7.) Javni poziv za Tekući projekt 100004 – Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora

 • prihvatljivi prijavitelji su JLS-ovi, gospodarski subjekti i OPG-ovi u sustavu PDV-a s područja Koprivničko-križevačke županije;
 • ukoliko su podnositelji zahtjeva iz privatnog sektora, moraju se baviti gospodarskom proizvodnjom i namjeravaju graditi gospodarsku građevinu isključivo na području županije, subvencionirati će im se troškovi izrade glavnih i/ili izvedbenih projekata za izgradnju gospodarske građevine u visini od 30% iznosa računa, maksimalno 4.000,00 EUR;
 • ukoliko su podnositelji zahtjeva JLS-i, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 3/2024.), razvrstani u skupine  II, III, IV i V, subvencionirati će se 30% troškova za investicije iz područja gospodarstva, komunalnih djelatnosti, prometa, gospodarenja otpadom i sl. u maksimalnim iznosima kako slijedi:
  • do 6.500,00 EUR za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti II. skupine;
  • do 5.500,00 EUR za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti III. Skupine;
  • do 4.000,00 EUR za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti IV. i V. skupine.
 • zahtjevi se podnose se isključivo putem aplikacije za javne pozive koja je dostupna na Internet stranici Koprivničko-križevačke županije do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenoga 2024. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

8.) Javni Poziv poslovnim subjektima privatnog sektora za korištenje subvencioniranih kredita po HBOR-ovom programu “Poduzetništvo mladih, žena i početnika”

 • prihvatljivi prijavitelji su poslovni subjekti privatnog sektora (trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i ustanove) koji ulažu ili imaju sjedište na području Koprivničko-križevačke županije (Županija) da dostave svoje zahtjeve za kredite uz subvenciju kamata po HBOR-ovom programu „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ (program);
 • Županija će za odobrene kredite subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00 % godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate).

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

9.) Javni poziv za Aktivnost A 100199 Potpora male vrijednosti za samozapošljavanje “START UP”

 • prihvatljivi korisnici potpora su svi bez obzira da li se nalaze/ne nalaze u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , koji se žele samozaposliti kroz osnivanje novog obrta / trgovačkog društva (d.o.o., j.d.o.o.) a koji su rođeni 1984. ili kasnije, sa prebivalištem na području Koprivničko-križevačke županije;
 • prioritet kod dodjele potpore imaju proizvodne djelatnosti odnosno djelatnosti iz područja C – prerađivačka industrija, odjeljak 10 – 33 prema NKDu 2017., kao i deficitarna zanimanja definirana od strane Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije;
 • Iznos potpore iznosi maksimalno 4.000,00 EUR.

Više informacija dostupno je OVDJE. ZATVOREN.

10.) Javni Poziv poslovnim subjektima privatnog sektora za korištenje subvencioniranih kredita po HBOR-ovom programu „Investicije privatnog sektora“

 • prihvatljivi prijavitelji su subjekti privatnog sektora (trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i ustanove) koji ulažu ili imaju sjedište na području Koprivničko-križevačke županije;
 • Županija će za odobrene kredite subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00 % godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate).

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

11.) JAVNI POZIV za poduzetničke kredite po projektu „OBRTNA SREDSTVA ZA MIKRO I MALE PODUZETNIKE“

 • gospodarski subjekti (trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koji samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove) do 50 zaposlenih i sa sjedištem na području Koprivničko-križevačke županije;
 • Županija će za odobrene kredite subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00% godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate).

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci