26 sij 2021

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA DODJELU INSTITUCIONALNIH PODRŠKI UDRUGAMA IZ DOMOVINSKOG RATA

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je  Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata koje su registrirane u Republici Hrvatskoj te doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju i kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane institucija državne uprave, drugih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi prijavitelji su isključivo udruge iz Domovinskog rata koje udovoljavaju sljedeće uvjete:

 • udruga je upisana u Registar udruga;
 • udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;  
 • udruga je uskladila svoj statut s odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/2014, 70/17 i 98/19);
 • osoba ovlaštena za zastupanja udruge (i potpisivanje ugovora) je u mandatu, što će Nacionalna zaklada provjeriti uvidom u Registar udruga;
 • udruga djeluje u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske;
 • udruga aktivno djeluje kao udruga iz Domovinskog rata odnosno udruga koja u svom ustrojstvu ima ustrojstvene oblike koji okupljaju branitelje iz Domovinskoga rata te su u međunarodnom okruženju uključene u svjetske veteranske organizacije, što treba biti razvidno iz statuta udruge;
 • udruga djeluje uz podršku institucija državne uprave, drugih državnih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz sufinanciranje aktivnosti ili ustupanje prostora odnosno druge vrste podrške iz javnih izvora;
 • udruga obavlja djelatnost u skladu s nacionalnim i lokalnim (područnim) strategijama i programima zadovoljavanja potreba udruga iz Domovinskog rata te sukladno programima za poticanje razvoja civilnoga društva;
 • udruga razvija suradnju i partnerstvo s nadležnim tijelima državne uprave odnosno lokalnom i/ili područnom (regionalnom) samoupravom u području njihovog djelovanja te suradnju s ostalim organizacijama civilnoga društva;
 • udruga je ispunila ugovorne obveze u provedbi odobrenih financijskih podrški od strane tijela državne uprave i drugih javnih tijela;
 • udruga ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave;
 • protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi se kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti (dokaz se dostavlja prije potpisivanja ugovora);
 • osoba ovlaštena za zastupanje udruge nije pravomoćno osuđena za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) o čemu Nacionalna zaklada može tražiti uvjerenje od Ministarstva pravosuđa;
 • udruga ima: općim aktom uspostavljan model dobrog financijskog upravljanja i kontrole te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili drugi odgovarajući način);
 • udruga je podmirila sve doprinose i platila porez što se dokazuje potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija – Porezne uprave;
 • institucionalna podrška (osnovna djelatnost) udruzi nije financirana posebnim propisima ili se u cijelosti ne financira iz drugih izvora;
 • udruga je osigurala organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje osnovne djelatnosti sukladno Financijskom planu i Programu rada udruge;
 • udruga svojim djelovanjem rješava probleme u društvu te zadovoljava potrebe ciljnih skupina odnosno korisnika usluga udruge iz Domovinskog rata, a ne isključivo potrebe svojih članica/članova;
 • udruga ima usvojen Financijski plan i Program rada (Operativni plan) udruge za 2021. godinu.

Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije:

 1. kategorija – podrška do 150.000,00 kuna
 2. kategorija – podrška do 100.000,00 kuna
 3. kategorija – podrška do 50.000,00 kuna

Rok za podnošenje prijava je do 23. veljače 2021. godine do 12.00 sati.

Više informacija o Natječaju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci