16 pro 2020

MRRFEU POJEDNOSTAVILO I UNAPRIJEDILO PROCEDURE ZAJEDNIČKIH NACIONALNIH PRAVILA

Zajednička nacionalna pravila v.7.0 stupila su na snagu 4. prosinca 2020. godine te su objavljena na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

Zajedničkim nacionalnim pravilima ažurirane su, unaprijeđene i pojednostavljene procedure vezano za postupanje tijela u Sustavu upravljanja i kontrole Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, kao i procedure koje se odnose na korisnike bespovratnih sredstava s ciljem pojednostavljenja u postupanju u okviru postojeće EU i nacionalne regulative, ubrzanja provedbe i povećanja apsorpcije bespovratnih sredstava koja su na raspolaganju u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Poseban naglasak u tom smislu stavljen je na pojednostavljene procedure koje su od utjecaja na gospodarstvenike i neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN).

Zajednička nacionalna pravila možete pronaći OVDJE.

Neke od ključnih izmjena i pojednostavljenja su:

  • Izmjene procedura iz Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (Pravila za NOJN):

– pojednostavljenje definicije NOJN-a
– podizanje praga za provedbu postupka nabave sa jednim ponuditeljem, za robe i usluge sa 200.000,00 HRK na 400.000,00 HRK te za radove sa 500.000,00 HRK na 1.000.000,00 HRK – detaljno razrađen minimalni sadržaj Poziva na dostavu ponuda
– pojednostavljenje opisa predmeta nabave
– detaljnije navedeni obvezni razlozi za odbijanje ponude te je uvedena mogućnost odbijanja ponude čija je cijena veća od osiguranih sredstava za nabavu
– u slučaju navođenja robnih marki u opisu predmeta nabave, pored korištenja izraza „ili jednakovrijedno“, također se omogućuje navođenje izraza „kao“, „tipa“, „slično“ i dr.

  • Uvođenje mogućnosti predstavljanja Poziva za dostavu projektnih prijedloga i održavanja informativnih radionica na daljinu uz pomoć informacijske tehnologije (npr. korištenjem videokonferencijskih alata kao što je Google Meet, Zoom, Adobe Connect, Cisco Webex i dr.) u obliku webinara i virtualnih sastanaka.
  • U Pravilima o financijskim korekcijama uređena je definicija financijske korekcije kao i odredbe vezano za povrate sredstava temeljem utvrđene nepravilnosti te osnovicu za određivanje financijske korekcije, a također su brisane vrste nepravilnosti koje su vezane uz ostvarenje indikatora (pokazatelja).
  • Ukinuto ograničenje da se troškovi koji su nastali prije potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potražuju u prvom ZNS-u te je uvedena mogućnost istovremenog podnošenja više zahtjeva za nadoknadu sredstava, ako je to potrebno, uvažavajući specifičnosti projekta i funkcionalnosti sustava eFondovi.
  • Brisanje procedura koje su se referirale na pitanja koja su uređena propisima (npr. Zakonom o pravu na pristup informacijama ili Zakonom o općem upravnom postupku)
  • Dorada procedura kojima se uređuje obrada osobnih podataka prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Više informacije dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci