30 stu 2020

USPJEŠNOM SURADNJOM KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE, ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE I RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ PRIJAVLJEN JE PROJEKT „ZDRAVI, AKTIVNI I ONLINE“ UKUPNE VRIJEDNOSTI 499.749,00 KUNA

Logo projekta Uz PORU po potporu

U okviru otvorenog natječaja Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 2, uspješnom suradnjom Koprivničko-križevačke županije, Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je projekt „Zdravi, aktivni i online“. Ukupna vrijednost projekta je 499.749,00 kuna.

Opći cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Koprivničko-križevačke županije.

Prijavitelj projekta je Koprivničko-križevačka županija, a partner na projektu je Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Projektne aktivnosti usmjerene su na promociju zdravih navika među učenicima osnovnih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija, vezanih uz zdravu prehranu i važnost kretanja, a na moderan i inovativan način. U okviru projekta održat će se online edukacije učenika 3. i 5. razreda kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija. U provođenje online edukacija bit će uključeni stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije koji će informirati i educirati učenike o važnosti zdrave prehrane i kretanja. Navedena video predavanja bit će temelj za održavanje kreativnih radionica u okviru kojih će učenici izrađivati slikovnice i vlastite video uratke na temu zdrave prehrane i kretanja. Također će za širu javnost biti organizirane edukativne tribine na temu zdrave prehrane i kretanja te će se izraditi i brojni promotivni materijali kojima će se promovirati zdrava prehrana i zdrav način života.

Za navedeni projekt pružana je stručna pomoć u okviru provedbe projekta „UZ PORU PO POTPORU“ temeljem kojeg Razvojna agencija PORA KKŽ kontinuirano pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova javnopravnim tijelima s područja Koprivničko-križevačke županije.

Prijava projekta Zdravi, aktivni i online

 

 

 

 

 

 

Lenta - Europska unija - Europski strukturni i investicijski fondovi - Operativni program Konkurentnost i kohezija - Razvojna agencija PORA KKŽ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci