02 svi 2018

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „JAČANJE KAPACITETA ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“, referentne oznake KK.01.1.1.07. Poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“, Specifičnog cilja 1a1 „Povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljenje potreba gospodarstva“ Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014._2020., financiranog sredstvima ESI fondova.

Svrha Poziva je usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 180.894.788,00 HRK, a najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 6.800.000,00 HRK.

Intenzitet potpore za industrijsko istraživanje iznosi maksimalno 80% prihvatljivih troškova za malo poduzeće, 75% za srednje poduzeće i 65% za veliko poduzeće dok za eksperimentalni razvoj maksimalni intenzitet potpore iznosi 60% prihvatljivih troškova za malo poduzeće, 50% za srednje poduzeće i 40% za veliko poduzeće.

Prihvatljivi prijavitelji su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja i koje ispunjavaju kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije, a prihvatljivi partneri su mikro, mala i srednja poduzeća u skladu s uvjetima Priloga I. Uredbe 651/2014 i Uredbe 1084/2017 ili velika poduzeće koja ne ispunjavaju uvjete utvrđene u Prilogu I.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 ili horizontalnim temama s obaveznim utjecajem na jedan ili više PTPP-a;
  • zapošljavanje istraživača za potrebe provedbe istraživačkih aktivnosti projekta;
  •  diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja (npr. publiciranje znanstvenih radova, predavanje na simpozijima, stručnim skupovima i sl.);
  • analiza tržišta i izrada studije isplativosti i/ili strategije (studije, plana) za razvoj proizvoda i izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta;
  • aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije (npr. iskorištavanje prava na intelektualno vlasništvo proizišlo iz projekta, licenciranje, osnivanje novih poduzeća i sl.);
  • upravljanje projektom (izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka nabave, upravljanje rizicima i sl.);
  • aktivnosti vidljivosti projekta (npr. izrada internetske stranice, predstavljanje projekta putem konferencija za struku, znanstvenike, medije, predstavljanje projekta na sajmovima itd.);
  • aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela;
  • aktivnost umrežavanja i izobrazbe (sudjelovanje na seminarima, konferencijama, radionicama) vezana za provedbu projekta te
  • revizija projekta.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je od 3. svibnja 2018. godine do 2. srpnja 2018. godine.

Više informacija o Pozivu i ostalu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci